Azerbaycan’a yatırımlar 34 milyar doları aştı

Azerbay­can’ın 10 ülke ile serbest ti­caret anlaşması bulundu­ğunu söyleyen Taghiyev, “Azerbaycan’ı 280 milyon­luk büyük bir pazara giriş kapısı olarak değerlendire­bilirsiniz” dedi.

Azerbaycan Türkiye Ti­caret Temsilcisi Ofisi iş­birliğinde düzenlenen et­kinliğe BTSO Meclis Baş­kan Yardımcısı Murat Bayizit, Azerbaycan Tür­kiye Ticaret Temsilci­si Tamerlan Taghiyev ve Başdanışmanı Javid Ab­dullayev ile Bursa iş dün­yası temsilcileri katıldı.

“İşbirliğimizi güçlendireceğiz”

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak tarihi, dili ve kültürü paylaşan iki dost ve kardeş ülke olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ilişki­lerin siyasi, ticari, askeri, eğitim, sağlık ve ulaştır­ma başta olmak üzere çok geniş bir zeminde ilerle­diğini kaydeden Bayizit, “Aramızdaki 7,5 milyar dolarlık ticaret hacmiyle ekonomik ilişkilerimizde görüyoruz.

Diğer taraftan ülkemiz Azerbaycan’da en fazla yatırım yapan ül­keler arasında yer alıyor. Karşılıklı yatırımlarımız 34 milyar doları aştı. Gi­rişimcilerimiz için değer­li bir pazar olan Azerbay­can, aynı zamanda Ticaret Bakanlığımızın ihracatçı­larımız için belirlediği he­def ülkelerden biri. Azer­baycan ile daha çok tica­ret yapmamız, yatırımları çoğaltmamız ve dış ticaret hacmimizi yükseltmemiz gerekiyor” dedi.

Konuşmasında Ticaret Temsilcisi Ofisi’nin ku­ruluş amacı ve sorumlu­luk alanlarına ilişkin bilgi­ler veren Taghiyev, “Tica­ret temsilcisi ofislerimiz 6 ülkede faaliyet gösteri­yor. Son olarak bir yıl önce Türkiye’de kuruldu. Tica­ret temsilcilerimiz, Cum­hurbaşkanımızın onayı ile Ekonomi Bakanımız tara­fından atanıyor.

Bulundu­ğu ülkede büyükelçilik ve­ya başkonsolosluk desteği ile faaliyet gösteriyor. Türk iş dünyasını Azerbaycan’ın büyüyen ekonomisinde­ki fırsatlarla tanıştırmak için buradayız. Azerbay­can’da üretilen mal ve hiz­metlerin Türkiye’de tanı­tılması, iki ülke arasındaki teknoloji transferinin sağ­lanması, üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatlarının oluş­turulması da başlıca he­deflerimiz arasında yer alı­yor” diye konuştu.

Gümrüksüz erişim

Son bir yılda Türki­ye’nin farklı şehirlerini ziyaret ettiklerini kayde­den Taghiyev, “Ekonomik işbirliği açısından kat et­memiz gereken çok yol var. Birbirimizi daha iyi anla­malı, ticaretimizi geliştir­meliyiz. Türkiye, Azerbay­can’ı ticaret kapısı olarak görebilir. Ülkemizin arala­rında Rusya gibi büyük bir pazarın da yer aldığı 10 ül­ke ile serbest ticaret anlaş­ması var. Azerbaycan’da yatırım yaparsanız, 280 milyonluk bir pazara ürün­lerinizi gümrük vergisi ol­madan satabilirsiniz. Ay­rıca Türkiye ile Tercihli Ticaret Anlaşmamız bulu­nuyor. Geçen ay bu çerçe­vede 30 ürünün satışı vergi ve gümrükten muaf oldu” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x